Santa Lucia del Mela: il ritorno del “U CATALETTU”

Sarà rappresentato per la prima volta dopo 40 anni, martedì 12 febbraio, p.v., “U CATALETTU” (il funerale del carnevale).

“U’ càtalèttu    nèsci à mènzanòtti e fa ù gìru d’ù paìsi. Caminanu avànti ì piccirìddi di màschira vistùti , ‘cù tòrci e tricchi / tràcchi. Quàttru màscaràti tènunu ì pizza d’ùn linzòlu ntà nà mànu e ‘cù l’autra jèttanu pubbirìgghia chi pìgghianu ntà ‘nà sàcchìna c’hànnu davànti ; n’àutri dùi surrèggiunu nà scàla ; ntò mènzu , d’ùn pùrtùsu ntò linzòlu jàncu , nèsci à tèsta di Pèppi ù mòttu. Hjàvi davànti ùn pìattu di fràviòli e ù càpubànna cì fùdda ntà bbùcca. P’àccussì ddà fàcci jànca dù bàrbirèddu mòtt’ ì fàmi pìgghia culùri sùtt’ à farina chi ci jèttanu di sùpra . Arrèri vènunu nà manìata di màrpagghiùni , chi s’hànn’ à sciàlàtu ntà mègghiu sàla e ad ògni càntunèra cì fànnu ù prùcessu e cì càntunu ù mìsarèri”.

Per la gioia di grandi e piccini, questa antica manifestazione che segna la fine delle manifestazioni carnevalesche sarà, certamente, un’occasione per deliziare il palato attraverso la degustazioni di maccheroni al sugo, delle tipiche “Fraviole” di ricotta (il dolce principe del carnevale luciese), di chiacchiere e pignolata, cucinate esclusivamente dai maestri ristoratori e dai pasticceri luciesi

Questo nel dettaglio il programma:

Piazza Milite Ignoto:

ore 19:30 – Apertura della manifestazione con esibizione del gruppo folcloristico “I GIRASOLE” accompagnato dalla musica dei “LA COPPOLA NERA”;

ore 20:00 – “SAGRA DEI MACCHERONI” offerti dai maestri ristoratori luciesi;

ore 21:00 – “U PROCESSU A CANNALUARI” (rappresentazione teatrale curata dall’associazione culturale “PICCOLO TEATRO”);

ore 21:30 – “U CATALETTU” (il funerale del carnevale) corteo allegorico grottesco in notturna per le vie del centro storico (Piazza Milite Ignoto, via S. Maria dell’Arco, Piazza Regina Margherita, Via Garibaldi, Piazza Mons. Antonio Franco);

Piazza Mons. Antonio Franco:

ore 22:30 – Arrivo del corteo ed esibizione del gruppo folcloristico “I GIRASOLE” accompagnato dalla musica dei “LA COPPOLA NERA”;

ore 23:00 – “SAGRA DEI DOLCI DI CARNEVALE” (fraviole, chiacchiere e pignolata) offerti dai maestri pasticceri luciesi;

ore 24:00 – Chiusura della manifestazione con il “ROGO DI CANNALUARI” accompagnato dal mesto suono del “U CAMPANAZZU”;

In caso di avverse condizioni meteo la manifestazione verrà trasferita nell’ Aula consiliare, sita in via Pietro Nenni.

Print Friendly, PDF & EmailClose